Perfect Jewel
Postadres:
Tijmhof 21
5482 PN
Schijndel
E-mailadres: info@perfectjewel.nl
kvk nr:59819669
btw nr:45319686B01


1. Toepasselijkheid
1.1 Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle overeenkomsten tot koop en levering van producten van Perfect Jewel
1.2 Het plaatsen van een bestelling houdt in dat de afnemer deze voorwaarden accepteert. Van deze voorwaarden kan alleen worden afgeweken na schriftelijke bevestiging van Horsier.

2. Overeenkomst
2.1 Een overeenkomst komt slechts tot stand na acceptatie van uw bestelling door Perfect Jewel.
Perfect Jewel is gerechtigd bestellingen te weigeren dan wel bepaalde voorwaarden aan de levering te verbinden, tenzij uitdrukkelijk anders bepaald.
Indien een bestelling niet wordt geaccepteerd, deelt Perfect Jewel dit mee binnen vijf (5) werkdagen na ontvangst van de bestelling.

3. Prijzen en betalingen
3.1 Alle prijsopgaven worden geheel vrijblijvend gedaan. Alle door Perfect Jewel in de webwinkel gehanteerde prijzen zijn in Euro`s, inclusief BTW en exclusief een gedeelte van de verzendkosten. Perfect Jewel behoudt zich het recht voor om de prijzen te wijzigen.
3.2 Betaling dient te geschieden per vooruitbetaling per bank, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen doch uiterlijk binnen acht (8) dagen na factuur- of opdrachtdatum.

4. Herroepingsrecht
4.1 Bij de aankoop van producten heeft de afnemer de mogelijkheid de overeenkomst zonder opgave van redenen te ontbinden gedurende 14 dagen. Deze bedenktermijn gaat in op de dag na ontvangst van het product door de afnemer.
4.2 Tijdens de bedenktijd zal de afnemer zorgvuldig omgaan met het product en de verpakking. Hij zal het product slechts in die mate uitpakken of gebruiken voor zover dat nodig is om te kunnen beoordelen of hij het product wenst te behouden. Indien hij van zijn herroepingsrecht gebruik maakt, zal hij het product met alle geleverde toebehoren en - indien redelijkerwijze mogelijk in de originele staat en verpakking aan de ondernemer retourneren, conform de door de Perfect Jewel verstrekte redelijke en duidelijke instructies.
4.3 Wanneer de afnemer gebruik wenst te maken van zijn herroepingsrecht is hij verplicht dit binnen 14 dagen, na ontvangst van het product, kenbaar te maken aan Perfect Jewel. Het kenbaar maken dient de afnemer te doen middels het modelformulier. Nadat de afnemer kenbaar heeft gemaakt gebruik te willen maken van zijn herroepingsrecht dient de klant het product binnen 14 dagen retour te sturen. De afnemer dient te bewijzen dat de geleverde zaken tijdig zijn teruggestuurd, bijvoorbeeld door middel van een bewijs van verzending.
4.4 Indien de klant na afloop van de in lid 2 en 3 genoemde termijnen niet kenbaar heeft gemaakt gebruik te willen maken van zijn herroepingsrecht resp. het product niet aan de ondernemer heeft teruggezonden, is de koop een feit.

5. Kosten in geval van herroeping
5.1 Indien de afnemer gebruik maakt van zijn herroepingsrecht, komen de kosten van terugzending voor zijn rekening.
5.2 Indien de afnemer een bedrag betaald heeft, zal Perfect Jewel dit bedrag zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen 14 dagen na herroeping, terugbetalen. Hierbij is wel de voorwaarde dat het product reeds terug ontvangen is door Perfect Jewel of sluitend bewijs van complete terugzending overlegd kan worden. Terugbetaling zal geschieden via de zelfde betaalmethode die door de consument is gebruikt tenzij de afnemer nadrukkelijk toestemming geeft voor een andere betaalmethode.
5.3 Bij beschadiging van het product door onzorgvuldige omgang door de afnemer zelf is de afnemer aansprakelijk voor eventuele waardevermindering van het product.

6. Uitsluiting herroepingsrecht
6.1 Perfect Jewel kan het herroepingsrecht van de afnemer uitsluiten voor producten zoals omschreven in lid 2 en 3. De uitsluiting van het herroepingsrecht geldt slechts indien Perfect Jewel dit duidelijk in het aanbod, althans tijdig voor het sluiten van de overeenkomst, heeft vermeld.
6.2 Uitsluiting van het herroepingsrecht is slechts mogelijk voor producten:
a. die door Perfect Jewel tot stand zijn gebracht overeenkomstig specificaties van de afnemer;
b. die duidelijk persoonlijk van aard zijn;
c. die door hun aard niet kunnen worden teruggezonden;
d. voor hygiënische producten waarvan de afnemer de verzegeling heeft verbroken.

7. Levering
7.1 De bestelde goederen worden na ontvangst van de volledige betaling van de bestelling binnen vier weken verzonden. Indien bestelde artikelen niet volledig of niet geleverd kunnen worden en de afnemer reeds heeft betaald, zullen de reeds te veel betaalde gelden worden geretourneerd. Hiermee wordt dan tevens de overeenkomst ontbonden.
7.2 De door Perfect Jewel opgegeven leveringstijden zijn slechts indicatief. Overschrijding van enige leveringstermijn geeft u geen recht op schadevergoeding en evenmin het recht uw bestelling te annuleren als wel de overeenkomst te ontbinden. Voor eventuele schade voortvloeiend uit een overschrijding van de leveringstermijn is Perfect Jewel niet aansprakelijk.
7.3 De levering van de producten geschiedt op de plaats en het tijdstip waarop de producten gereed zijn voor verzending aan u.
7.4 Het risico van de te leveren producten gaat over op de afnemer zodra zij op de plaats van bestemming worden aangeboden. Indien de afnemer in gebreke blijft de producten in ontvangst te nemen, zijn de hieruit voortvloeiende schade en kosten voor zijn rekening. Eventuele retourzendingen aan Perfect Jewel zijn altijd voor rekening van de afnemer.

8. Communicatie
8.1 Voor misverstaan, verminkingen, vertragingen of niet behoorlijk overkomen van bestellingen en mededelingen ten gevolge van het gebruik van Internet of enig ander communicatiemiddel in het verkeer tussen u en Perfect Jewel, dan wel tussen Perfect Jewel en derden, voor zover betrekking hebbend op de relatie tussen u en Perfect Jewel, is Perfect Jewel niet aansprakelijk, tenzij en voor zover sprake mocht zijn van opzet of grove schuld van Perfect Jewel.

9. Overmacht
9.1 Onverminderd de overige aan haar toekomende rechten, heeft Perfect Jewel ingeval van overmacht het recht om, naar eigen keuze, de uitvoering van uw bestelling op te schorten, dan wel de overeenkomst zonder rechterlijke tussenkomst te ontbinden, zulks door u dit schriftelijk mee te delen en zonder dat Perfect Jewel gehouden is tot enige schadevergoeding.
9.2 Onder overmacht wordt verstaan iedere tekortkoming welke niet aan Perfect Jewel en de door haar ingeschakelde tussenpersonen en derden kan worden toegerekend.

10 Klachten en garantie
10.1 Klachten moeten binnen 14 dagen na levering schriftelijk aan Perfect Jewel worden gemeld, met een duidelijke omschrijving van de klacht. Elk vorderingsrecht van de afnemer tegenover Perfect Jewel, betrekking hebbend op gebreken in de door Perfect Jewel geleverde producten, vervalt indien de gebreken niet overeenkomstig deze voorwaarden zijn gemeld en/of de producten zich niet meer in de staat bevinden waarin zij werden afgeleverd. Terugzending van de producten dient te geschieden in de originele verpakking en in nieuwstaat verkerend.
10.2 Perfect Jewel verbindt zich tegenover de afnemer zaken te leveren zo goed mogelijk overeenkomen met de afbeelding en beschrijving in de webwinkel. De afnemer dient echter rekening te houden met kleine afwijkingen in de afgebeelde producten. Dergelijke afwijkingen geven de afnemer niet het recht de ontvangst van het geleverde te weigeren, aanpassingen van zijn verplichtingen of enigerlei vergoeding van Perfect Jewel te verlangen.
10.3 Perfect Jewel geeft een garantie van twaalf maanden op constructie fouten. Uitgesloten van deze garantie zijn slijtage en gebruikssporen. De garantie geldt niet indien:
a. De afnemer de geleverde producten zelf heeft gerepareerd en/of bewerkt of door derden heeft laten repareren en/of bewerken;
b. De geleverde producten aan abnormale omstandigheden zijn blootgesteld of anderszins onzorgvuldig worden behandeld of in strijd zijn met de aanwijzingen van Perfect Jewel en/of op de verpakking behandeld zijn.

11. Aansprakelijkheid
11.1 Perfect Jewel sluit zich uit voor aansprakelijkheid die voortvloeit uit het oneigenlijk gebruik van sieraden. Sieraden van Perfect Jewel zijn niet geschikt voor kinderen tot 3 jaar en moeten te allen tijde onder toezicht gedragen worden. Perfect Jewel sluit zich uit voor aansprakelijkheid van (allergische) reacties op sieraden en alles wat hieruit kan voortvloeien.
11.2 Perfect Jewel is niet aansprakelijk voor spelfouten die worden overgenomen van de inzending van de afnemer. Eventuele kosten voor herstel komen voor rekening van de afnemer.

12. Diversen
12.1 Indien één of meer van de bepalingen van deze voorwaarden of enige andere overeenkomst van Perfect Jewel in strijd mochten zijn met enig toepasselijk rechtsvoorschrift, zal de betreffende bepaling komen te vervallen en zal deze worden vervangen door een door Perfect Jewel vast te stellen nieuwe rechtens toelaatbare vergelijkbare bepaling.
12.2 Perfect Jewel is bevoegd om bij de uitvoering van uw bestelling(en) gebruik te maken van derden.
12.3 Indien Perfect Jewel wegens enige reden schadeplichtig mocht zijn, zal de door haar verschuldigde schadevergoeding steeds beperkt zijn tot ten hoogste het factuurbedrag (excl. omzetbelasting) van de betreffende goederen of diensten.

13. Toepasselijk recht
13.1 Op alle rechten, verplichtingen, aanbiedingen, bestellingen en overeenkomsten waarop deze voorwaarden van toepassing zijn, is uitsluitend Nederlands recht van toepassing
13.2 De gegevens die door u worden ingevuld, worden geregistreerd conform de wet bescherming persoonsgegevens en worden uitsluitend gebruikt om u de gevraagde informatie te verstrekken en om de bestelde artikelen op de juiste plaats van bestemming te bezorgen. Deze gegevens zullen niet aan derden worden verstrekt. Voor meer informatie hieromtrent kunt u onze privacy policy raadplegen.(Download de Algemene voorwaarden als PDF bestand.)
© 2018 - 2020 Perfect Jewel | sitemap | rss | webwinkel beginnen - powered by Mijnwebwinkel